organizacji i przeprowadzenia warsztatu aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztatu „savoir vivre”, szkolenia pierwszej pomocy i kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie sł

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420461)

Client
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
State
pomorskie
Address
76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 20 20
Phone
59 8414311
Fax
59 841 0196
E-Mail
sekretariat@pcpr.slupsk.pl
Created
2018-11-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Al. Sienkiewicza 20 20 76-200 Słupsk pomorskie tel. 59 8414311 fax. 59 841 0196 REGON 77098307000000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: organizacji i przeprowadzenia warsztatu aktywnego poruszania się po rynku pracy, warsztatu „savoir vivre”, szkolenia pierwszej pomocy i kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu „Rodzina w Centrum – wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie sł

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1 Część I – Warsztat aktywnego poruszania się po rynku pracy 3.1.1 Grupa docelowa: w warsztacie weźmie udział co najmniej 10 osób - usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej (zakłada się udział maksymalnie 15 osób) w wieku od 15 do 25 roku życia. 3.1.2 Cel warsztatu: wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy. 3.1.3 Zakres tematyczny: aktywne poruszanie się po rynku pracy, autoprezentacja, sprawdzenie predyspozycji zawodowych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – różnice między listem motywacyjnym a CV, metody poszukiwania pracy, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych – najczęściej zadawane pytania, analiza ogłoszeń o pracę – ukryte znaczenie, rodzaje umów o pracę, analiza rynku pracy pod kątem umiejętności i predyspozycji uczestników do wykonywania określonych rodzajów prac. 3.1.4 Zamówienie realizowane będzie w jednej grupie co najmniej 10 – osobowej w łącznej ilości 9 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 3 godziny dydaktyczne), w tym 80% czasu trwania warsztatów przeprowadzić należy za pomocą aktywnych metod pracy z grupą, tj.: dyskusja, ćwiczenia, pogadanka, itp. 3.1.5 Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 3 godz. dydaktyczne) 3.1.6 Termin realizacji części I –do 31 stycznia 2019 r. przy czym zakłada się, że spotkania będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.30. Dokładny termin warsztatu ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. 3.1.7 Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 20 (zapewnienie sali szkoleniowej oraz poniesienie kosztów związanych z dojazdem uczestników na warsztaty leży po stronie Zamawiającego). 3.1.8 Wykonawca zobowiązany jest do: a) przeprowadzenia warsztatu zgodnie z umową, b) zapewnienia materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników warsztatu oraz jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej, c) zapewnienie niezbędnych akcesoriów do przeprowadzenia zajęć, d) przygotowania konspektów zajęć warsztatowych, prowadzenia dziennika zajęć wraz z listą obecności, e) przygotowania i przeprowadzenia z uczestnikami ankiet początkowych (w pierwszym dniu zajęć) i ankiet końcowych (w ostatnim dniu zajęć) badających poziom wiedzy z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w części I, f) oznakowania wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem ww. warsztatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020. 3.2 Część II – Warsztat „savoir vivre” – dobre obyczaje otwierają drzwi 3.2.1 Grupa docelowa: udział 10 osób - usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 15 do 25 roku życia. 3.2.2 Celem warsztatów jest: usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych poprzez nauczenie teoretycznych i praktycznych zasad dobrego wychowania, nauka dobrych manier, nabycie umiejętności zachowania się przy stole, w teatrze i kinie, dobór odpowiedniego stroju na ważne okazje. 3.2.3 Zakres tematyczny: a) Część teoretyczna - przyswojenie podstawowych zasad dobrego wychowania, nauka dobrych manier, nabycie umiejętności zachowania się przy stole, w teatrze i kinie, dobór odpowiednich strojów na ważne okazje, poprawne stosowanie zwrotów grzecznościowych do innych osób, prawidłowe witanie się z innymi osobami. Zamówienie realizowane będzie w jednej grupie 10 – osobowej, co najmniej 80 % czasu trwania warsztatów należy przeprowadzić za pomocą aktywnych metod pracy z grupą tj. scenki rodzajowe, ćwiczenia, itp. b) Część praktyczna – praktyczne wykorzystanie zdobytej na zajęciach teoretycznych wiedzy podczas wyjścia do restauracji oraz wyjścia do teatru. Zamawiający zakłada, że w części praktycznej weźmie udział 10 uczestników warsztatu oraz dodatkowo pracownik PCPR w Słupsku, który będzie sprawował funkcję opiekuna grupy. Wybór restauracji oraz spektaklu w teatrze leży po stronie Zamawiającego. Opłacenie kosztów związanych z wyżywieniem 10 uczestników, trenera oraz opiekuna grupy – pracownik PCPR, leży po stronie Zamawiającego. Zakup biletów na spektakl do teatru dla łącznie 12 osób leży po stronie Zamawiającego. 3.2.4 Czas trwania warsztatu: a) Część teoretyczna: 9 godzin dydaktycznych (3 spotkania po 3 godz. dydaktyczne). b) Część praktyczna: wyjście do restauracji 2 godziny, wyjście do teatru 4 godziny. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania części praktycznej w całości w jednym dniu. 3.2.5 Termin realizacji warsztatu: w okresie od 7 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r., przy czym: a) część teoretyczna w okresie od 7 stycznia 2019 r. do 15 lutego 2019 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku (maksymalnie dwa spotkania w tygodniu) w godzinach od 16:00 do 18:30. Dokładny termin warsztatu ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy b) część praktyczna w okresie od 16 lutego 2019 r. do 31 marca 2019 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania części praktycznej w całości w jednym dniu. 3.2.6 Miejsce realizacji zamówienia: a) część teoretyczna: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 20. b) część praktyczna: restauracja oraz teatr na terenie miasta Słupsk. 3.2.7 Zapewnienie sali szkoleniowej, poczęstunku dla uczestników/czek podczas zajęć teoretycznych, biletów na spektakl w teatrze, posiłek w restauracji oraz poniesienie kosztów związanych z dojazdem uczestników na spotkania leży po stronie Zamawiającego. 3.2.8 Wykonawca zobowiązany jest do: a) przeprowadzenia warsztatu zgodnie z umową, b) przeprowadzenia warsztatu savoir vivre z podziałem na część teoretyczną i praktyczną w wymiarze łącznie 15 godzin, w tym 9 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych c) zapewnienia akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia ww. warsztatu, d) przygotowania i przeprowadzenia z uczestnikami ankiet początkowych (w pierwszym dniu zajęć) i ankiet końcowych (w ostatnim dniu zajęć) badających kompetencje społeczne uczestników (z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w części II) oraz sporządzenia analizy tych ankiet, e) oznakowania wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem ww. warsztatu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020, f) zapewnienie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej), g) przygotowanie konspektów zajęć, prowadzenie dziennika zajęć wraz z listą obecności, pokwitowania materiałów szkoleniowych, wydanie zaświadczeń ukończenia udziału w warsztacie. 3.3 Część III – Szkolenie pierwszej pomocy 3.3.1 Grupa docelowa: Warsztat jest skierowany do co najmniej 12 osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka biorących udział w projekcie „Rodzina w centrum – wspieranie systemu pieczy zastępczej w powiecie słupskim” (zakłada się maksymalny udział 16 osób). 3.3.2 Cel warsztatu: wyposażenie rodzin zastępczych w podstawową wiedzę i umiejętności praktycznego zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia, reagowania w sytuacjach kryzysowych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 3.3.3 Zakres tematyczny: udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach, opanowanie poważanych krwotoków, postępowanie z poszkodowanym, postępowanie w przypadku oparzeń, ran, zadławienia się, padaczki itp., sztuczne oddychanie, usztywnianie złamanych kończyn. Zamówienie realizowane będzie w łącznej ilości 6 godzin, z czego min 80% czasu trwania szkolenia przeprowadzić należy za pomocą aktywnych metod pracy z grupą, np.: ćwiczenia, scenki rodzajowe, dyskusja itp. 3.3.4 Czas trwania: 6 godzin w ramach jednego spotkania. 3.3.5 Termin realizacji części III – do 20 grudnia 2018 r. w godzinach od 8:30 15:00. Dokładny termin warsztatu ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. 3.3.6 Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 20 (zapewnienie sali szkoleniowej oraz poniesienie kosztów związanych z dojazdem uczestników na warsztaty leży po stronie Zamawiającego). 3.3.7 Wykonawca zobowiązany jest do: a) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z umową, b) zapewnienia materiałów szkoleniowych dla co najmniej 12 uczestników projektu oraz jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej, c) zapewnienie niezbędnych akcesoriów do przeprowadzenia zajęć, d) przygotowania konspektów zajęć szkoleniowych, prowadzenia dziennika zajęć wraz z listą obecności, e) oznakowania wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem ww. szkolenia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020, f) przygotowanie zaświadczeń o ukończeniu udziału w szkoleniu. 3.4 Część IV – Kurs prawa jazdy 3.4.1 Zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 8 osób w wieku od 17 roku życia do 25 roku życia w wymiarze 60 godzin na osobę (w tym 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i 30 godzin zegarowych zajęć praktycznej nauki jazdy) wraz z państwowym egzaminem zewnętrznym teoretycznym i praktycznym, przeprowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku. 3.4.2 Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kurs prawa jazdy kat. B zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). 3.4.3 Termin realizacji zamówienia: w okresie od 07.01.2019 do 25.06.2019 r., przy czym zakłada się, że zajęcia teoretyczne z kursu Wykonawca zrealizuje w okresie od dnia podpisania umowy do dnia maksymalnie 08.03.2019 r., natomiast praktyczną naukę jazdy wraz z podejściem do pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego przez każdego kursanta od dnia zakończenia zajęć teoretycznych do dnia 25.06.2019 r. 3.4.4 Zajęcia teoretyczne zrealizowane zostaną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.30 do maksymalnie 19.00 lub w soboty maksymalnie do godziny 15.00 (dokładny terminarz zajęć ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy). 3.4.5 Zajęcia z praktycznej nauki jazdy będą odbywały się w terminach dostawanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, przy czym zakłada się, ze w przypadku zaistniałej takiej potrzeby istnieje możliwość organizowania zajęć z praktycznej nauki jazdy zarówno w dni robocze, jak i weekendy. Maksymalny czas trwania jednego spotkania w ramach zajęć z praktycznej nauki jazdy: 2 godziny zegarowe. 3.4.6 Miejsce realizacji zamówienia: a) Zajęcia teoretyczne: sala szkoleniowa umiejscowiona w centrum miasta Słupsk, tj. w obrębie maksymalnie do jednego kilometra od siedziby Zamawiającego (zapewnienie Sali szkoleniowej leży po stronie Wykonawcy; zapewnione miejsce realizacji zamówienia musi być zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). b) Praktyczna nauka jazdy: miasto Słupsk (Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia placu manewrowego oraz pojazdu szkoleniowego zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.)). 3.4.7 Wykonawca opracuje program kursu, który będzie zgodny z zapisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). 3.4.8 Wykonawca zapewni wykładowcę/-ów i instruktora/-ów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, spełniającego/-ych wymogi przewidziane w przepisach Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. 2016 poz. 280 z póź. zm.). 3.4.9 Na uzasadniony wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić dotychczasowego instruktora nauki jazdy innym instruktorem gwarantującym należyte i terminowe prowadzenie kursu o nie niższych kwalifikacjach, doświadczeniu i wykształceniu określonych w SIWZ. 3.4.10 Przed rozpoczęciem kursu Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań lekarskich dla każdego uczestnika kursu prawa jazdy kat. B (8 osób), potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Koszt badań wliczony zostaje w koszty kursu prawa jazdy. 3.4.11 W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w kursie prawa jazdy, wówczas uczestnik kursu zostaje skreślony z listy uczestników, a Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za tego uczestnika. 3.4.12 Wykonawca przed skierowaniem wszystkich uczestników kursu (8 osób) na państwowe egzaminy teoretyczne i praktyczne, przeprowadzi wewnętrzne egzaminy teoretyczne i praktyczne. 3.4.13 Wykonawca ubezpieczy uczestników kursu prawa jazdy kat. B od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę minimalną 10000,00 zł na osobę, a kopię polisy dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy kat. B. 3.4.14 Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi na własność materiały dydaktyczne i pomocnicze niezbędne do realizacji kursu: a. podręcznik z płytą CD, zawierające aktualną bazę pytań i testów oraz broszury, ćwiczenia, znaki drogowe; b. zestaw piśmienniczy złożony z zeszytu min. 60 kartek w kratkę i długopis z niebieskim wkładem. c. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie odbioru przez uczestników wyżej opisanych materiałów. 3.4.15 Wykonawca zobowiązany jest do: a) prowadzenia prawidłowo oznaczonych list obecności z podpisami uczestników, dzienników zajęć, kart praktycznej nauki jazdy; b) pisemnego informowania Zamawiającego o powtarzających się nieobecnościach każdego z uczestników w przypadku przekroczenia 10% absencji. 3.4.16 Wszystkie sale, w których przeprowadzane będą zajęcia, a także dokumenty, materiały dydaktyczne i piśmiennicze muszą być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020. 3.4.17 Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: a) oryginały imiennych list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu; b) oryginały imiennych list uczestników wraz z ich podpisami potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych i piśmienniczych; c) oryginały dzienników zajęć z wyszczególnioną ilością godzin; d) kopie dokumentów poświadczających zdanie państwowego egzaminu prawa jazdy, e) kserokopie indywidualnych kart praktycznej nauki jazdy, f) kserokopie protokołów z przeprowadzonych egzaminów wewnętrznych z każdym uczestnikiem kursu, g) kserokopie potwierdzeń opłacenia państwowych egzaminów teoretycznych i praktycznych. 3.5 Część V – Warsztat edukacyjno - profilaktyczny 3.5.1 Grupa docelowa: udział 10 osób - usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej w wieku od 15 do 25 roku życia. 3.5.2 Cel warsztatu: zapobieganie przypadkowemu, nieprzemyślanemu i zbyt wczesnemu podejmowaniu decyzji o wchodzeniu w rolę rodzica. 3.5.3 Zakres tematyczny: inicjacja seksualna, zagrożenia HIV i AIDS, pozytywne rodzicielstwo, obowiązki i odpowiedzialność rodziców, skuteczne metody zapobiegania zajścia w ciążę, minimalizacja zjawiska zbyt wczesnego wchodzenia w rolę rodzica. 3.5.4 Zamówienie realizowane będzie w jednej grupie co maksymalnie 10 – osobowej w łącznej ilości 12 godzin dydaktycznych (4 spotkania po 3 godziny dydaktyczne), w tym 80% czasu trwania warsztatów przeprowadzić należy za pomocą aktywnych metod pracy z grupą, tj.: dyskusja, ćwiczenia, pogadanka, itp. 3.5.5 Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych (4 spotkania po 3 godz. dydaktyczne) 3.5.6 Termin realizacji części V – do 20 grudnia 2018 r. przy czym zakłada się, że spotkania będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 18.30. Dokładny termin warsztatu ustalony zostanie z Wykonawcą na etapie podpisywania umowy. 3.5.7 Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 20 (zapewnienie sali szkoleniowej, poczęstunku dla uczestników oraz poniesienie kosztów związanych z dojazdem uczestników na warsztaty leży po stronie Zamawiającego). 3.5.8 Wykonawca zobowiązany jest do: a) przeprowadzenia warsztatu zgodnie z umową, b) zapewnienia materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników warsztatu oraz jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej, c) zapewnienie niezbędnych akcesoriów do przeprowadzenia zajęć, d) przygotowania konspektów zajęć warsztatowych, prowadzenia dziennika zajęć wraz z listą obecności, e) przygotowania i przeprowadzenia z uczestnikami ankiet początkowych (w pierwszym dniu zajęć) i ankiet końcowych (w ostatnim dniu zajęć) badających poziom wiedzy z zakresu objętego przedmiotem zamówienia w części V f) oznakowania wszystkich dokumentów związanych z przygotowaniem i zorganizowaniem ww. warsztatów zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach RPO WP 2014-2020. 3.6 Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 80510000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information