Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach w formule zaprojektuj i wybuduj

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420462)

Client
Gmina Chojnów
State
dolnośląskie
Address
59-225 Chojnów, ul. Fabryczna 1 1
Phone
076 8188504
Fax
076 8187587
www
www.gmina-chojnow.pl
E-Mail
urzad@gmina-chojnow.pl
Created
2018-11-08

Gmina Chojnów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Chojnów ul. Fabryczna 1 1 59-225 Chojnów dolnośląskie tel. 076 8188504 fax. 076 8187587 REGON 39064745200000 www.gmina-chojnow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach w formule zaprojektuj i wybuduj

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Na przedmiot zamówienia składa się: 3.1. Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w Okmianach, w której zainstalowane będą wszystkie niezbędne urządzenia technologiczne, zapewniającej przepływ Qmax h : 190,0 m3/h w tym: a) Opracowanie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w/w zadania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 (Dz. U. 2013 poż.'1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót i złożeniem projektu do Wydziału Architektury celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawca wykona dokumentację projektową w 4 egzemplarzach w wersji papierowej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), informację dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, a ponadto całość dokumentacji w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej modyfikowalnej w formacie dwg i ath oraz niemodyfikowalnej w formacie pdf. b) Wykonanie pełnego zakresu prac budowlanych w obiekcie czynnym na podstawie opracowanego projektu tj: - dostawę i montaż zestawu pompowego składający się z min. czterech pomp każda o wydajności 45 m3/h współpracujących z falownikiem umożliwiającym „elastyczną„ pracę w zależności od chwilowego rozbioru wody, (np. trzy pompy pracujące + jedn. rezerwowa); - demontaż trzech filtrów pośpiesznych - wymianę warstw filtracyjnych w dwóch istniejących filtrach pośpiesznych -wraz z wymianą rurociągów i armatury; - montaż dwóch wież strypingowych (desorberów) służących do napowietrzania wody surowej na istniejących zbiornikach wody każdy o poj. 100 m3 - wymianę armatury i rurociągów w budynku SUW, - wydzielenie w istniejącej hali filtrów pomieszczenia przystosowanego do czasowego pobytu obsługi wyposażone w węzeł sanitarny - dostawę i montaż 1 kmpl. dmuchaw, - wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej i AKPiA zgodnie z obowiązującymi przepisami w istniejącym budynku SUW, - wykonanie kompletnej instalacji wod.-kanalizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami w istniejącym budynku SUW, - wykonanie kompletnej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w istniejącym budynku SUW, - wymianę w istniejącej hali filtrów płytek podłogowych na nowe „przeciwpoślizgowe" — powierzchnia ok. 90 m2, - wykonanie instalacji umożliwiającej przekazywanie danych z nowo wybudowanego zbiornika wody do stanowiska kontroli stanu pracy i monitoringu poszczególnych urządzeń w budynku SUW. (Szczegółowo zakres Robót oraz wymagania funkcjonalno-użytkowe opisano w PFU). c) Pełnienie nadzoru autorskiego, d) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania, e) Wykonanie dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy - w 2 egzemplarzach. 3.2. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z Programem funkcjonalno- użytkowym (PFU). opracowanym przez firmę: PPHU Eko-Karat s.c., ul. Wolności 8, 58-500 Jelenia Góra 3.3. Przedmiot zamówienie obejmuje ponadto: -zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż., -zapewnienie na własny koszt kierownika budowy, -zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji (w tym także dokumentacji fotograficznej) obejmującej zakres robót objętych przedmiotem przetargu, -wykonanie operatu powykonawczego projektu -naprawę zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, -uporządkowanie i przywrócenie terenu budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 3.4. Rozpoczęcie prac nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy. 3.5.Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę, powstałe podczas budowy. Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. 3.6.Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: - ochrony mienia i zabezpieczenia p.poż., - nadzoru nad bhp, - ustalania i utrzymania porządku, - odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia, - dostarczania atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia, - ubezpieczenia robót, obiektów budowli od zdarzeń losowych, - ubezpieczenia budowli w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 3.7.Uwagi: 3.7.1. Podstawą do wyceny przedmiotowego zadania jest Program funkcjonalno-użytkowy (PFU). Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji zakresu przedmiotu zamówienia w terenie i uwzględnienia wszystkich możliwych dodatkowych kosztów w ofercie. 3.7.2. Wykonawca po podpisaniu umowy i wykonaniu projektu dostarczy kosztorys ofertowy na przedmiotowe zadanie. 3.7.3. W zakresie zamówienia wchodzą wszystkie prace nieujęte w Programie funkcjonalno-użytkowym, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. zorganizowanie placu budowy, tyczenie obiektu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania i przekazania jego do użytkowania, wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, opinii uzgodnień, itp. 3.8. Rozwiązania równoważne 3.8.1. Tam, gdzie w SIWZ oraz w programie funkcjonalno-użytkowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ÷ 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w/w programie funkcjonalno - użytkowym. 3.9. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności: - roboty instalacyjne, - roboty elektryczne, - roboty budowlane. 3.10. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45317100-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych 71300000-1 Usługi inżynieryjne 3.11. Okres gwarancji wynosi (zgodnie z deklaracją wykonawcy) 36, 48 lub 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 3.12. Informacja dotycząca składania ofert częściowych, wariantowych, udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, c) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.13. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 ust. 1 PKT 6 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 3.14. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232151-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 9.1. Ustala się wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych). 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information