Kompleksowa usługa w trybie ciągłym, w zakresie wykonania projektów graficznych służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420463)

Client
Województwo Małopolskie
State
małopolskie
Address
31-156 Kraków, Basztowa 22
Phone
(12)6303408
Fax
(12)6160144
E-Mail
przetargi@umwm.pl
Created
2018-11-08

Województwo Małopolskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Województwo Małopolskie Basztowa 22 31-156 Kraków małopolskie tel. (12)6303408 fax. (12)6160144 REGON 351554287

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowa usługa w trybie ciągłym, w zakresie wykonania projektów graficznych służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa, usługa w trybie ciągłym, w zakresie wykonania projektów graficznych służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim. 2. Projekty graficzne muszą nawiązywać do Księgi Identyfikacji Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów regionalnych polityki spójności na lata 2014-2020 i Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego poprzez, co najmniej zastosowanie logotypu Unii Europejskiej i Województwa Małopolskiego. Koncepcja graficzna musi być spójna (tworząc jednolitą całość pod względem budowy, kompozycji, barwy itp.), wyróżniać się estetyką i oryginalnością, dzięki czemu ma wzmacniać pozytywne wyobrażenie o Funduszach Europejskich. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu poszczególnych projektów, wchodzących w skład przedmiotu umowy, w wersji elektronicznej. Pliki muszą być przekazywane w formie gotowej do publikacji/druku (np. jpg, png, pdf, swf) wraz z plikami źródłowymi umożliwiającymi edycję projektów (np. indd, Al., psd, cdr. fla). 4. Ilości podane w wykazie elementów graficznych do wyceny objętych przedmiotem zamówienia określają szacunkową ilość poszczególnych pozycji, jednakże nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do jej pełnej realizacji, ani też podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia. 5. Strony dopuszczają zmiany ilościowe poszczególnych pozycji w ramach pozycji określonych w wykazie elementów graficznych do wyceny objętych przedmiotem zamówienia, przy czym, zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia maksymalnego. 6. W razie potrzeby Wykonawca, w ramach umowy, wykona dwie modyfikacje istniejącego projektu graficznego bez naliczania dodatkowych kosztów. 7. Wykonawca zobowiązany jest przesyłać minimum 2 projekty poszczególnych elementów zleceń do zaopiniowania lub akceptacji przez Zamawiającego drogą elektroniczną. 8. Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowi załącznik nr 4 do siwz.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79822500-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information