Modernizacja drogi powiatowej Nr 1565 L w m. Nowa Wólka – Stary Radzic - II odcinek

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420471)

Client
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
State
lubelskie
Address
21-010 Łęczna, ul. Przemysłowa 16 16
Phone
081 7523082/83
E-Mail
zdp@powiatleczynski.pl
Created
2018-11-08

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ul. Przemysłowa 16 16 21-010 Łęczna lubelskie tel. 081 7523082/83 REGON 43102947000000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1565 L w m. Nowa Wólka – Stary Radzic - II odcinek

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi powiatowej nr 1565L na długości ok. 1000 m zgodnie z przedmiarem robót zlokalizowanej na terenie gminy Ludwin – powiat łęczyński. 2. Przebudowa swym zakresem obejmuje: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) roboty pomiarowe, b) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wraz z profilowaniem poboczy, c) warstwa górna z kruszywa łamanego. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera kosztorys ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 3. materiał powstały w wyniku robót ziemnych do dyspozycji Wykonawcy. 4. Zaleca się, aby Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia w celu dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 5. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. W/w projekt winien sporządzić we własnym zakresie

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information