Sukcesywna dostawa opału wraz z transportem i rozładunkiem w sezonie grzewczym 2018/2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420478)

Client
Urząd Gminy Tuczna
State
lubelskie
Address
21523 Tuczna, Tuczna
Phone
833 771 032
E-Mail
henryka_maziarz@o2.pl
Created
2018-11-08

Urząd Gminy Tuczna

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Tuczna Tuczna 21523 Tuczna lubelskie tel. 833 771 032 REGON 55085800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa opału wraz z transportem i rozładunkiem w sezonie grzewczym 2018/2019

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opału wraz z transportem i rozładunkiem w sezonie grzewczym 2018/2019. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak poniżej: część 1 zamówienia – „Sukcesywna dostawa węgla typu ekogroszek wraz z transportem i rozładunkiem w sezonie grzewczym 2018/2019”, której zakres obejmuje dostawę węgla typu ekogroszek do kotłowni budynku Urzędu Gminy Tuczna: a) w zakresie podstawowym (minimalnym) szacuje się zakup około 24 ton węgla typu ekogroszek, b) w zakresie objętym prawem opcji szacuje się zakup około 6 ton węgla typu ekogroszek, c) węgiel typu ekogroszek powinien spełniać n/w minimalne wymagania: - wartość energetyczna opałowa – min. 24 MJ/1 kg, - zawartość popioły – 4-9 %, - zawartość siarki – max. 0,6 %, - zawartość wilgoci – max 10%, część 2 zamówienia – „Dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem w sezonie grzewczym 2018/2019”, której zakres obejmuje dostawę oleju opałowego do kotłowni budynków: Domu Strażaka w Tucznej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tucznej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu: a) w zakresie podstawowym (minimalnym) szacuje się zakup około 60 000 litrów oleju opałowego, b) w zakresie objętym prawem opcji szacuje się zakup około 15 000 litrów oleju opałowego, c) olej opałowy powinien spełniać n/w minimalne wymagania: - wartość opałowa: min. 42,6 MJ/kg, - temperatura zapłonu: min. +56 0C, - zawartość siarki: max. 0,1 % - temperatura krzepnięcia: nie wyższa niż -20 0C - gęstość w temperaturze +150C:max. 860 kg/m3 część 3 zamówienia – „Dostawa pelletu wraz z transportem i rozładunkiem w sezonie grzewczym 2018/2019”, której zakres obejmuje dostawę pelletu drzewnego do kotłowni budynków: hydroforni gminnej w m. Tuczna, przedszkola w m. Tuczna, szkoły w m. Dąbrowica Duża, świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowica Duża, świetlicy wiejskiej w m. Matiaszówka, świetlicy wiejskiej w m. Mazanówka, świetlicy wiejskiej w m. Międzyleś, świetlicy wiejskiej w m. Wólka Zabłocka: a) w zakresie podstawowym (minimalnym) szacuje się zakup około 65 ton pelletu, b) w zakresie objętym prawem opcji szacuje się zakup około 15 ton pelletu, c) pellet powinien spełniać n/w minimalne wymagania: - średnica: 6 mm do 8 mm; - długość: do 40 mm; - gęstość nasypowa kg/m3: 1 tona -1,7 m3; - popiół: 0,3 - 0,7%; - siarka - suchej masy: 0.03; - chlor - suchej masy: 0,02%; - wilgotność: do 7 %; - wartość opałowa: nie mniej niż 18 kJ/kg; - ścieralność - 2,5%. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb – po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w ramach realizacji umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie korzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Zamówienie opału w ilości przekraczającej prawo opcji wymaga zmiany umowy. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie oświadczenia woli. Zamówienia na poszczególne dostawy składane będą̨ przez Zamawiającego w dni robocze za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, najpóźniej do godziny 15:00 na 2 dni robocze przed terminem dostawy. Dostawy opału realizowane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, a w szczególnych przypadkach, takich jak święta przypadające w jednym z powyższych dni, trudne warunki atmosferyczne, awarie, za zgodą zamawiającego również w soboty. W wyjątkowych przypadkach Wykonawca może dostarczyć opał w innych godzinach niż wskazane w pkt 2.5, jednak w tym samym dniu, który wyznaczony został jako dzień dostawy. Dostawa taka może zostać zrealizowana po uprzednim skierowaniu do Zamawiającego drogą elektroniczną (najpóźniej do godziny 10:00 w dniu dostawy) wniosku o zmianę godzin jej realizacji oraz uzyskaniu zgody Zamawiającego. Opał dostarczany będzie przez Wykonawcę transportem własnym lub wynajętym na koszt Wykonawcy (wliczonym w cenę dostarczanego opału). Wielkość jednorazowej dostawy opału musi odpowiadać ilości określonej przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu, z zastrzeżeniem dopuszczalnej tolerancji wynoszącej ± 5 % w odniesieniu do zamówionej ilości opału.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09111000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information