Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420482)

Client
Gmina Doruchów
State
wielkopolskie
Address
63-505 Doruchów, ul. Kępińska 13 13
Phone
62 7363221
Fax
62 7363240
www
www.bip.doruchow.pl
E-Mail
waldemarr@doruchow.pl
Created
2018-11-08

Gmina Doruchów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Doruchów ul. Kępińska 13 13 63-505 Doruchów wielkopolskie tel. 62 7363221 fax. 62 7363240 REGON 25085500900000 www.bip.doruchow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz dystrybucja pojemników i worków na odpady w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Świadczenie usług powinno odbywać się zgodnie z: 1) zapisami ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), 2) zapisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), 3) zapisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) 4) „Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym” przyjętym uchwałą Nr XXXI/810/17 z dnia 29 maja 2017 r. przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego oraz uchwałą Nr XXXI/811/17 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami, która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 4263), 5) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Doruchów przyjętym przez Radę Gminy w Doruchowie uchwałą nr XLVII/249/2018 z dnia 4.10.2018 r. 6) Uchwałą nr XLVII/251/2018 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 4.10.2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90511000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: • pieniądzu, • poręczeniach

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information