Rozbudowa systemu CCTV w Ministerstwie Infrastruktury, na terenie nieruchomości przy ul. T. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420486)

Client
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
State
mazowieckie
Address
00-928 Warszawa, Ul. Chałubińskiego 4/6 6/ 4
Phone
22 630 16 10
Fax
22 630 16 09
www
www.mib.gov.pl
E-Mail
katarzyna.szmit@mir.gov.pl
Created
2018-11-08

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ul. Chałubińskiego 4/6 4 /6 00-928 Warszawa mazowieckie tel. 22 630 16 10 fax. 22 630 16 09 REGON 36319036700000 www.mib.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa systemu CCTV w Ministerstwie Infrastruktury, na terenie nieruchomości przy ul. T. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu CCTV w Ministerstwie Infrastruktury, na terenie nieruchomości przy ul. T. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik Nr 1 do SIWZ, na którą składa się projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Zamawiający oświadcza, iż posiada ostateczną i prawomocną decyzję Nr 379/ŚRD/2017, zezwalającą na realizację przedmiotu zamówienia – decyzja stanowi Załącznik Nr 1a do SIWZ. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231600-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 6.2 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 6.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information