Wykonanie modernizacji rozdzielni głównej niskiego napięcia

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420487)

Client
Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
State
śląskie
Address
43-370 Szczyrk, ul. Plażowa 8
Phone
338 178 441
Fax
338 179 793
Created
2018-11-08

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku ul. Plażowa 8 43-370 Szczyrk śląskie tel. 338 178 441 fax. 338 179 793 REGON ---

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie modernizacji rozdzielni głównej niskiego napięcia

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych (zaprojektuj i wybuduj) polegających na modernizacji rozdzielni głównej niskiego napięcia zlokalizowanej w budynku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie. 2. Przedmiot zamówienia w szczególności powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i ochrony środowiska, tj. należy zastosować nowe materiały i surowce posiadające niezbędne atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie, lub równoważne, o których mowa w Programie funkcjonalno-użytkowym. Certyfikaty należy pozyskać od dostawcy/producenta i przedstawić je wraz z pozostałymi dokumentami wynikającymi z zapisów Ustawy Prawo Budowlane podczas realizacji umowy na wezwanie Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji robót zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy, Załączniku nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Załączniku nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót oraz w Załączniku nr 9 do SIWZ - Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zakres przedmiotu zamówienia podzielony jest na 2 etapy: 1) I etap obejmuje w szczególności: a) wykonanie Projektu budowlano-wykonawczego, uwzględniającego wytyczne Zamawiającego opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ. Projekt należy uzgodnić z Rzeczoznawcą ds. BHP, Rzeczoznawcą ds. pożarowych, oraz z innogy Polska S.A., w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Projekt wymaga akceptacji Zamawiającego, b) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu robót, c) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, d) dostawę urządzeń i instalacji, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz Załącznikiem nr 3 do SIWZ, e) obsługę formalną z innogy Polska S.A. Etap I zakończony zostanie podpisaniem przez obie Strony umowy Protokołu częściowego odbioru robót. 2) II etap obejmuje w szczególności: a) demontaż i montaż urządzeń i instalacji, zgodnie z Załącznikami nr 1, nr 2 oraz nr 3 do SIWZ, b) obsługę formalną z innogy Polska S.A., c) uruchomienie rozdzielni i układów, d) odbiór układów pomiarowych przez innogy Polska S.A., e) opracowanie instrukcji obsługi oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji rozdzielni. Etap II zakończony zostanie podpisaniem przez obie Strony umowy Protokołu końcowego odbioru robót 5. Roboty wewnątrz budynku mogą być realizowane codziennie w ustalonych z Zamawiającym godzinach. Wszelkie wyłączenia wymagają odrębnych zgłoszeń i uzyskania stosownych zgód od Zamawiającego. 6. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zaprasza Wykonawców do siedziby PFRON (al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa) na wizję lokalną w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia, w ramach której Zamawiający zapewni w szczególności dostęp do kondygnacji budynku, parkingu i obecnych rozdzielni. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej, należy wniosek o udział w wizji lokalnej przekazać przed otwarciem ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania wizji lokalnej przez Zamawiającego oraz przygotowania oferty. Wniosek o udział w wizji lokalnej należy przekazać zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami opisanym w rozdziale VIII SIWZ. O terminie wizji lokalnej Wykonawca zostanie powiadomiony niezwłocznie. 7. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące roboty montażowe, w szczególności w zakresie: montażu urządzeń - w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji prac wymienionych powyżej. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynikać z zakresu czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji wymienionych czynności zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę wyżej wymienionych osób (np. kopie umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). Dla skutecznej weryfikacji może być wymagane udostępnienie danych w następującym zakresie: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od wezwania. 8. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości na urządzenia i wykonane roboty wynosił minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót przez Zamawiającego. Okres rękojmi Wykonawcy dla przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy, liczone od dnia zawarcia Umowy. 1. Termin realizacji całości zamówienia - do 130 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać gotowość do wykonania robót nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy 3. Etap I przedmiotu zamówienia, zgodnie z rozdziałem III pkt 4 SIWZ - termin realizacji przez Wykonawcę wynosi do 35 dni od daty wykazania gotowości do wykonania robót. 4. Etap II przedmiotu zamówienia, zgodnie z rozdziałem III pkt 4 SIWZ - termin realizacji przez Wykonawcę wynosi do 60 dni od daty odbioru przez Zamawiającego prawidłowo ukończonego, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Etapu I robót. 1 Wykonawca jest zobowiązany do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, takich jak: wykonanie prac instalacyjnych. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie pozostałych części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu ofertowym) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information