UDZIELENIE GMINIE IZABELIN KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420492)

Client
Gmina Izabelin
State
mazowieckie
Address
05080 Izabelin, ul. 3 Maja 42
Phone
22 722 89 30
Fax
22 722 80 06
E-Mail
l.sikorski@izabelin.pl
Created
2018-11-08

Gmina Izabelin

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Izabelin ul. 3 Maja 42 05080 Izabelin mazowieckie tel. 22 722 89 30 fax. 22 722 80 06 REGON 1327186100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: UDZIELENIE GMINIE IZABELIN KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług, polegających na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu w wysokości 1 421 138 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści osiem zł), przeznaczonego na sfinansowanie wydatków majątkowych, na następujących warunkach: 1) Kredyt zostanie udzielony w jednej transzy, przelewem, w terminie 2 dni od daty podpisania umowy; 2) Karencja w spłacie pobranego kredytu: od dnia przyznania do dnia 31.03.2019 r.; 3) Oprocentowanie kredytu powinno być zmienne w okresach kwartalnych; 4) Przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć liczbę 365 dni w roku; 5) Kredyt spłacany będzie po upływie karencji w latach 2019-2026, w kwartalnych ratach, według harmonogramu, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ; 6) Dopuszcza się pobranie tylko jednej prowizji za udzielenie kredytu, płatnej jednorazowo w dniu uruchomienia kredytu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat; 7) Zamawiający wyklucza założenie rachunku bieżącego lub pomocniczego przez zamawiającego w banku wykonawcy; 8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych prowizji lub opłat; 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zaciągniętego kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych prowizji lub opłat. Z wszelkich dodatkowych opłat zwolniona też będzie zmiana warunków spłaty kredytu (np. harmonogramu spłat); 10) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel ”in blanco” wraz z deklaracją wekslową na kwotę kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami związanymi z zaciągniętym zobowiązaniem.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66130000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information