Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie – etap I

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420495)

Client
Gmina Miejska Tczew
State
pomorskie
Address
83-110 Tczew, Plac Piłsudskiego 1 1
Phone
58 7759343
Fax
58 7759355
www
www.zp.tczew.pl
E-Mail
eron@um.tczew.pl
Created
2018-11-08

Gmina Miejska Tczew

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Miejska Tczew Plac Piłsudskiego 1 1 83-110 Tczew pomorskie tel. 58 7759343 fax. 58 7759355 REGON 19167527300000 www.zp.tczew.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie – etap I

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie – etap I”. Przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót w stosunku do zakresu ujętego w projekcie budowlanym pod nazwą: „Budowa areny lekkoatletycznej wraz z boiskiem i urządzeniami lekkoatletycznymi, budowa trybun, zadaszonego stanowiska dla sędziów, zaplecza sanitarno – szatniowego oraz kasy biletowej, budowa urządzeń i infrastruktury towarzyszącej na stadionie miejskim w Tczewie”, nie przewiduje się realizacji wszystkich elementów ujętych w w/w projekcie budowlanym. Zakres przedmiotu zamówienia (etapu I) obejmuje w szczególności: - prace przygotowawcze, rozbiórkowe, - roboty ziemne, - budowę bieżni lekkoatletycznej z wyposażeniem, - przygotowanie bieżni lekkoatletycznej do certyfikacji, uzyskanie świadectwa PZLA, - budowę sektora rzutów z nawierzchnią z trawy naturalnej, płyty boiska piłkarskiego, - dostawę i montaż wyposażenia boiska piłkarskiego, - budowę ogrodzenia wewnętrznego bieżni lekkoatletycznej, - wykonanie kanalizacji deszczowej, odwodnienia liniowego bieżni, sączków drenarskich, instalacji zraszania płyty boiska, - wykonanie robót branży elektrycznej, - prace odtworzeniowe, - inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi: • oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót, • organizacja zaplecza, • wytyczenie geodezyjne, • nadzór geotechniczny, • badania powykonawcze ułożonej nawierzchni syntetycznej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych oraz innych właściwości i parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowej, które mogą być wymagane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, • wykonanie „Raportu pomiarowego” potwierdzającego zgodność parametrów wbudowanych urządzeń (bieżni, skoczni, rzutni) z wymaganiami i przepisami IAAF, • organizacja dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót, • wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót w 3 egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej, geodezyjnego wytyczenia i dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zatwierdzonej przez odpowiedni Ośrodek Geodezji i Kartografii w 3 egzemplarzach drukowanych oraz wersji elektronicznej a także opracowania operatu kolaudacyjnego w 2 egzemplarzach. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać świadectwo PZLA dla stadionu lekkoatletycznego kategorii VB. Projekt posiada uzgodnienia i pozytywną opinię Komisji Obiektów i Urządzeń PZLA. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania na terenie placu budowy minimum 1 raz na tydzień rad budowy z udziałem Zamawiającego, nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych osób w zależności od potrzeb. Na spotkaniu przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212210-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Oferta w okresie związania ofertą powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), które należy wnieść w terminie do składania ofert. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowyc

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information