Czynności awaryjne w okresie zimowego utrzymania ulic miasta Chorzowa

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420500)

Client
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
State
śląskie
Address
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8
Phone
32 2411270, 32 2411279
Fax
32 2414060
Created
2018-11-08

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. Bałtycka 8 41-500 Chorzów śląskie tel. 32 2411270, 32 2411279 fax. 32 2414060 REGON 000166249

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Czynności awaryjne w okresie zimowego utrzymania ulic miasta Chorzowa

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: „Czynności awaryjne w okresie zimowego utrzymania ulic miasta Chorzowa”. Przedmiotem zamówienia są czynności awaryjne w okresie zimowego utrzymania ulic miasta Chorzowa tj. usuwanie z pasa drogowego śniegu z załadunkiem na środek transportu i wywozem lub przemieszczeniem w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Czynności awaryjne obejmują 5 Rejonów: Rejon I – stanowi obszar od ul. Armii Krajowej do ul. Katowickiej ograniczony od strony wschodniej granicą m. Katowice, od strony zachodniej linią kolejową. Rejon II – stanowi część dzielnicy Chorzów Batory, ograniczony od strony północnej linią kolejową Katowice – Gliwice oraz granicą miasta od strony wschodniej, południowej i zachodniej. Rejon III – stanowi część dzielnicy Chorzów II, ograniczony od strony południowo- wschodniej linią kolejową oraz ul. Katowicką do ul. 3-go Maja. Rejon IV – stanowi część dzielnicy Chorzów II , ograniczony od strony południowej ul. 3-go Maja, od strony wschodniej ul. Katowicką oraz granicami miast od strony północnej i zachodniej. Rejon V – stanowi część dzielnicy Chorzów Centrum oraz dzielnicę Chorzów Stary, Maciejowice, ograniczona od strony zachodniej ul. Katowicką oraz granicą Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 2. Zakres i charakter zleceń uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb wykonania usługi wynikających z warunków atmosferycznych tj. wielkości opadów, czasu trwania oraz ilości nagromadzonego śniegu. Zamawiający zleci usługi objęte przedmiotem umowy wyłącznie gdy ilość nagromadzonego śniegu powodować będzie stan zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) 5 osób – na stanowisku operatora koparko ładowarki (2 osoby), na stanowisku kierowcy samochodu (2 osoby) oraz 1 osobę odpowiedzialną za nadzór i kontrolę wykonania przedmiotowej usługi dla każdego z Rejonów, przy czym, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę na więcej niż jeden Rejon, Zamawiający dopuszcza udział mniejszej liczby osób odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę wykonania przedmiotowej usługi niż liczba Rejonów, nie mniej jednak niż 1 osoba. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie umową o pracę zawartą na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę lub podwykonawcę usługi do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we „wzorze umowy”.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90600000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information