Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ryglice: Część I: Remont drogi gminnej nr 200250 K – ul. Władysława Jagiełły, nr dz. ewid. 536 w miejscowości Zalasowa w km 0+190 – 1+500 Część II: Remont drogi gminnej 200260 K – Droga na szkołę, nr dz. ewid. 402

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420507)

Client
Burmistrz Ryglic
State
małopolskie
Address
33160 Ryglice, ul. Rynek 9
Phone
146 541 035
Fax
146 541 054
Created
2018-11-08

Burmistrz Ryglic

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Burmistrz Ryglic ul. Rynek 9 33160 Ryglice małopolskie tel. 146 541 035 fax. 146 541 054 REGON 54758900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Ryglice: Część I: Remont drogi gminnej nr 200250 K – ul. Władysława Jagiełły, nr dz. ewid. 536 w miejscowości Zalasowa w km 0+190 – 1+500 Część II: Remont drogi gminnej 200260 K – Droga na szkołę, nr dz. ewid. 402

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont następujących dróg gminnych na terenie Gminy Ryglice: - remont drogi gminnej w miejscowości Zalasowa na odcinku o długości 1310 m, - remont drogi gminnej w miejscowości Wola Lubecka na odcinku o długości 817m. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w podziale na następujące części: - Część I: Remont drogi gminnej nr 200250 K – ul. Władysława Jagiełły, nr dz. ewid. 536 w miejscowości Zalasowa w km 0+190 – 1+500; - Część II: Remont drogi gminnej 200260 K – Droga na szkołę, nr dz. ewid. 402, 450/6 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+080 – 0+388, 0+491 – 1+000. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót przy realizacji przedmiotowego zamówienia obejmuje: Część I: Remont drogi gminnej nr 200250 K – ul. Władysława Jagiełły, nr dz. ewid. 536 w miejscowości Zalasowa w km 0+190 – 1+500: • Rozebranie nawierzchni z asfaltu na zimno i żużla • Remont cząstkowy podbudowy - uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm - głębokość 15 - 20 cm • Wywóz gruzu itp. – załadowanie koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km • Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki • Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV • Podbudowa z gruntu lub pospółki (z dowozu) stabilizowanych (na miejscu) spoiwem hydraulicznym C1,5/2<4 MPa - grubość po zagęszczeniu 30 cm • Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem • Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0 - 5 cm • Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm • Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm • Pobocza - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 - grubość po zagęszczeniu 10 cm • Remont cząstkowy nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem • Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych. Część II: Remont drogi gminnej 200260 K – Droga na szkołę, nr dz. ewid. 402, 450/6 w miejscowości Wola Lubecka w km 0+080 – 0+388, 0+491 – 1+000: • Rozebranie nawierzchni z asfaltu na zimno i żużla • Remont cząstkowy podbudowy - uzupełnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 mm - głębokość 15 - 20 cm • Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm – przy istn. krawężniku • Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm bez darni z przewozem taczkami – pod pobocza • Wywóz humusu gruzu itp. – załadowanie koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km • Przywóz ziemi – załadowanie koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km – pod pobocza pod odhumusowaniu • Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem • Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm – przy istn. krawężniku • Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W – warstwa profilująca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 0 - 3 cm • Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S – warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm • Pobocza - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 - grubość po zagęszczeniu 10 cm • Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do SIWZ, tj.: w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, mapach z zaznaczonym zakresem prac oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ i pomocniczo w przedmiarach robót. 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby na okres co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. a) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: • Część I: - wykonanie podbudowy z gruntu lub pospółki (z dowozu) stabilizowanych (na miejscu) spoiwem hydraulicznym - wykonanie warstwy profilującej asfaltowej o gr. 0-5cm - wykonanie warstwy wiążącej o gr. 5 cm - wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 5 cm • Część II: - wykonanie warstwy podbudowy stabilizowanej cementem - wykonanie warstwy profilującej asfaltowej o gr. 5 cm oraz o gr. 0-3cm - wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm. b) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: W celu wykazania okoliczności, o których mowa w lit. a, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych podczas realizacji przedmiotu umowy zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oświadczenie to powinno również zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, liczbę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Do oświadczenia Wykonawca obowiązany jest dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. c) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: • Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie, o którym mowa w lit. b w terminie do 5 dni od wezwania. • W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w lit. b i c zwróci się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. • sankcje wskazane są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: a) dot. Części I: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100), b) dot. Części II: 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześ

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information