Iluminacja świąteczna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420513)

Client
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
State
mazowieckie
Address
02797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 2
Phone
22 443 50 00
Fax
22 443 50 04
Created
2018-11-08

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 2 02797 Warszawa mazowieckie tel. 22 443 50 00 fax. 22 443 50 04 REGON 1525966300154

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Iluminacja świąteczna Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: A. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego postępowania jest wynajem, montaż, eksploatacja wraz z utrzymaniem oraz demontaż dekoracji iluminacji świątecznej dla wyznaczonych lokalizacji na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz we wzorze umowy wraz z załącznikami - stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. B. Klauzula społeczna 1. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących niżej wymienione czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia czynności związane z obsługą serwisową (eksploatacja i utrzymanie Dekoracji). 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Oświadczenie to zawiera w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wskazane czynności wykonają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę (np. umowa na czas określony, nieokreślony, itp.) i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracowników świadczących wskazane czynności w okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1. żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §11 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 6. W przypadku więcej niż trzykrotnego niedopełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako: Główny kod CPV: 50232000-0 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów. Dodatkowe kody CPV 31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe, 51110000-6 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego. C. Termin wykonania zamówienia Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. Data zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 10.02.2019 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 50232000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information