Kompleksowa dostawa gazu do Ośrodka Wypoczynkowego Leśnik w Łagowie w latach 2019-2022

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420515)

Client
Nadleśnictwo Świebodzin w Świebodzinie
State
lubuskie
Address
66-200 Świebodzin, ul. Wojska Polskiego 3 3
Phone
068 3822001
Fax
068 3823926
E-Mail
nadl.swiebodzin@zielonagora.lasy.gov.pl
Created
2018-11-08

Nadleśnictwo Świebodzin w Świebodzinie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Nadleśnictwo Świebodzin w Świebodzinie ul. Wojska Polskiego 3 3 66-200 Świebodzin lubuskie tel. 068 3822001 fax. 068 3823926 REGON 97004020900000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowa dostawa gazu do Ośrodka Wypoczynkowego Leśnik w Łagowie w latach 2019-2022

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot i zakres zadania: 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa – obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) o minimalnej wartości ciepła spalania 34 MJ/m³, w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2022 r., do jednego punktu odbioru. 2. W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnych Wykonawca musi współpracować z właściwym Operatorem Systemu Przesyłowego (OSP) oraz Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) w zakresie świadczenia usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia gazu ziemnego, na zasadach określonych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Gaz ziemny powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1158) oraz zgodnie z Polskimi Normami. 4. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego – Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik” położony w Łagowie, ul. Bolesława Chrobrego 10, 66-220 Łagów. 5. Cel wykorzystania paliwa gazowego: • Ogrzewanie pomieszczeń ww. obiektu. • Podgrzewanie wody użytkowej dla ww. obiektu. • Przygotowywanie posiłków. 6 Szczegóły dotyczące grupy taryfowej, szacowanego rocznego zużycia gazu z podziałem na miesiące kalendarzowe, mocy umownej opisane zostały w Załączniku nr 4 do SIWZ. 7 Łączne szacunkowe zapotrzebowanie (zamówienie podstawowe + zamówienie objęte prawem opcji) na kompleksową dostawę paliwa gazowego wynosi 2 337 940,80 kWh w okresie przedmiotu zamówienia. 8 Zamawiający na podstawie art.34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji, które określone zostało w następujący sposób: • 1 948 284 kWh stanowić będzie zamówienie podstawowe, • 20% zamówienia podstawowego tj. 389 656,80 kWh, stanowić będzie zamówienie objęte prawem opcji. Uruchomienie prawa opcji uzależnione jest od potrzeb Zamawiającego. Zamówienie w ramach prawa opcji uruchamia się automatycznie po wykorzystaniu zamówienia podstawowego i nie wymaga jakichkolwiek działań ze strony Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. Realizacja zamówienia objętego prawem opcji jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego w tym w szczególności: uiszczanie zapłaty, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, odpowiedzialność w postaci kar umownych, realizacja prawa do rozwiązania umowy. 9 Wskazane zużycie gazu jest wartością szacunkową służącą jedynie do porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych wyżej ilościach. Wykonawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu nie pobrania szacunkowej ilości gazu. Ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający informuje, że ilość zamówienia podstawowego została oszacowana na podstawie ostatnich 12 miesięcy. 10 Zamawiający informuje, iż rozliczenie ilości dostarczonego gazu ziemnego może odbywać się tylko i wyłącznie na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego w okresach ustalonych przez danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający nie akceptuje jakichkolwiek rozliczeń na zasadach faktur VAT zaliczkowych, prognozowych czy szacunkowych. 11 Obecnie dostawy paliwa gazowego realizowane są przez EWE energia Sp. z o.o. 12 Zamawiający nie korzysta z ofert promocyjnych i promocji lojalnościowych. 13 Wykonawca nie ma obowiązku wypowiadania obecnej umowy. Obecna umowa została już wypowiedziana przez Zamawiającego i obowiązuje do 31.12.2018 r. 14 Warunkiem rozpoczęcia dostawy we wskazanym terminie jest skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy. 15 Zamawiający oświadcza, iż paliwo gazowe zużywane będzie na potrzeby odbiorcy końcowego z przeznaczeniem na cele opałowe. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że nie jest zwolniony z akcyzy w związku z przeznaczeniem zamawianego paliwa gazowego do celów opałowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09123000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information