Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kłomnice

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420517)

Client
Gmina Kłomnice
State
śląskie
Address
42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20 20
Phone
034 3281122 w. 119
Fax
034 3281121
E-Mail
inwest.marl@klomnice.pl
Created
2018-11-08

Gmina Kłomnice

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 20 42-270 Kłomnice śląskie tel. 034 3281122 w. 119 fax. 034 3281121 REGON 15139798300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kłomnice

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Kłomnice. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 101 Grupa taryfowa wg OSD Wg wykazu stanowiącego SIWZ cz. II Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] 899 Moc umowna [kW] 218,4 Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy kolejna Informacja o umowach zakupu energii elektrycznej obecnie obowiązujących Zamawiającego W poz. 1-100 Umowy ważne do 31.12.2018 r. W poz. 101 umowa kompleksowa ważna zawarta na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. Sposób wypowiedzenia umów zakupu energii. W poz. 1-100 umowa nie wymaga wypowiedzenia. W poz. 101 umowa wymaga wypowiedzenia. Informacja o zmianach ceny w okresie trwania umowy Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny jednostkowej netto podczas trwania umowy, poza zmianami ogólnie obowiązujących przepisów prawa Informacja o umowach dystrybucyjnych Zamawiający ma zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych dla każdego ppe na czas nieokreślony. Informacja o parametrach dystrybucyjnych ppe Dane dystrybucyjne i teleadresowe ppe są zgodne z umowami dystrybucyjnymi. Informacja o prawie dysponowania obiektami i dostosowaniu do TPA Zamawiający ma prawo do swobodnego zarządzania obiektami w których znajdują się upr. Wszystkie ppe są dostosowane do TPA. Informacja o udostępnieniu danych o punktach poboru energii Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy w arkuszu Excel Informacja o udziałach Zamawiającego w akcjach promocyjnych lub lojalnościowych Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych Informacja o udzieleniu Wykonawcy pełnomocnictwa Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 3. Sposób rozliczania Nabywca jest płatnikiem należności. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawienia faktur szacunkowych. Informacja o przekazaniu danych koniecznych do zgłoszenia OSD umowy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy oraz dokumenty dla każdej jednostki objętej postępowaniem. Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania 1 Informacja o sposobie zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w ramach wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej Informacja o sposobie dostarczania faktur Wykonawca dostarczy na adres Zamawiającego. Informacja o sposobie zawarcia umowy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w ramach wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej. Informacja o sposobie przekazywania faktur Zamawiający nie dopuszcza przesyłania faktur w wersji elektronicznej Informacja o terminach rozliczeń Rozliczenia odbywają się w terminach zgodnych z taryfą OSD W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09310000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information