Wykonanie robót budowlanych objętych projektem pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępnienia zwiedzającym”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420520)

Client
Miasto Oświęcim
State
małopolskie
Address
32-600 Oświęcim, Zaborska 2
Phone
+48338429311
Fax
+48338429361
www
www.um.oswiecim.pl
E-Mail
zp@um.oswiecim.pl
Created
2018-11-08

Miasto Oświęcim

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Oświęcim Zaborska 2 32-600 Oświęcim małopolskie tel. +48338429311 fax. +48338429361 REGON 072181787 www.um.oswiecim.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych objętych projektem pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępnienia zwiedzającym”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych projektem pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępnienia zwiedzającym”, realizowanym w ramach zadania związanego z szerszym przedsięwzięciem pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb zwiedzających wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014‑2020, 0ś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)W celu stworzenia możliwości udostępnienia tuneli dla zwiedzających i zapewnienia dla nich odpowiednich warunków bezpieczeństwa, konieczne jest wykonanie prac opisanych w dokumentacji, będącej załącznikiem do SIWZ. 2) Zakres robót przewidzianych do wykonania obejmuje zatem: a) wymianę drzwi wejściowych w wejściu istniejącym od strony ul. Bulwary (ozn. Nr „0”) b) odtworzenie otworu wejściowego w szczytowej ścianie korytarza od strony zachodniej (ozn. Nr „1”) wraz z elementami żelbetowymi konstrukcji nadproża i zabezpieczenia ściany szczytowej, murków oporowych i schodów terenowych oraz nawierzchni dojścia z kostki granitowej od strony ulicy. Drzwi wejściowe dla tego otworu zaprojektowano jako stalowe ocynkowane niemalowane z otworem wentylacyjnym (według szczegółowego rozwiązania i zestawienia ślusarki). c) odtworzenie otworu wejściowego w szczytowej ścianie korytarza od strony północnej (ozn. Nr „2”) wraz z elementami żelbetowymi konstrukcji nadproża i zabezpieczenia ściany szczytowej oraz nawierzchni dojścia z kostki granitowej od strony ulicy. Drzwi wejściowe dla tego otworu zaprojektowano jako stalowe ocynkowane niemalowane z otworem wentylacyjnym (według szczegółowego rozwiązania i zestawienia ślusarki). W ramach prac w obrębie tego otworu przewiduje się przebudowę odcinka przyłącza ciepłowniczego prowadzącego do zamku, które koliduje z lokalizacją wejścia. Przebudowa przyłącza c.o. objęta jest szczegółowym rozwiązaniem projektowym załączonym do SIWZ. d) odtworzenie otworu wejściowego szczytowej w ścianie korytarza od strony wschodniej (ozn. Nr „3”) tj. od strony ul. Zamkowej wraz z elementami żelbetowymi konstrukcji nadproża. Do wykonania przewidziano ponadto mur oporowy żelbetowy od strony jezdni, zabezpieczający teren przed zabytkowym murem kamiennym podtrzymującym skarpę wzgórza zamkowego oraz żelbetowe schody pozwalające na pokonanie różnicy poziomów pomiędzy posadzką tunelu, a terenem u podnóża skarpy. Drzwi wejściowe dla tego otworu zaprojektowano jako stalowe ocynkowane niemalowane z otworem wentylacyjnym (według szczegółowego rozwiązania i zestawienia ślusarki). Wejście na schody od strony terenu zabezpieczone zostanie dodatkowo furtką stalową wykonaną z profili zamkniętych. e) udrożnienie szybu ewakuacyjnego prowadzącego z części tunelu południowego na dziedziniec zamkowy, poprzez oczyszczenie stopni klamrowych i częściową wymianę w razie potrzeby, a także założenie obręczy w celach bezpieczeństwa. f) demontaż istniejącej i nieczynnej instalacji oświetlenia oraz budowę nowych instalacji elektrycznych (oświetlenie ogólne, ewakuacyjne, ekspozycyjne, kontroli dostępu obejmującej drzwi wejściowe do tuneli); g) przebudowę przyłącza c.o. do zamku zgodnie z warunkami technicznymi przełożenia przyłącza sieci ciepłowniczej stanowiącymi załącznik do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 200,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spó

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information