Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420521)

Client
Urząd Gminy Białe Błota
State
kujawsko-pomorskie
Address
86005 Białe Błota, ul. Szubińska 7
Phone
523 239 090
E-Mail
sekretariat@bialeblota.pl
Created
2018-11-08

Urząd Gminy Białe Błota

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86005 Białe Błota kujawsko-pomorskie tel. 523 239 090 REGON 53143000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa w rozumieniu art. 2 pkt 10 UPZP polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowych dla oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota. Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ, stanowiących jej integralną część, tj.: 1. we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. które dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania: www.bip.bialeblota.pl

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium wysokości 3.000,00 PLN (trzy tysiące złotych 00/100).Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information