Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420529)

Client
Gmina Stolno
State
kujawsko-pomorskie
Address
86-212 Stolno, Stolno 112 112
Phone
56 677 09 00
Fax
56 677 09 06
www
www.stolno.com.pl
E-Mail
admin@stolno.com.pl
Created
2018-11-08

Gmina Stolno

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stolno Stolno 112 112 86-212 Stolno kujawsko-pomorskie tel. 56 677 09 00 fax. 56 677 09 06 REGON 87111853700000 www.stolno.com.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec”. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na 3 części (wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części): 3.1. CZĘŚĆ I: • Budowę budynku użyteczności publicznej • Budowę przyłącza energetycznego • wykonanie ciągów komunikacyjnych , miejsc parkingowych oraz miejsca do gromadzenia odpadów • wykonanie utwardzonego placu, montaż ławek, stołu do ping-ponga, tablicy informacyjnej, koszy na śmieci , wybudowanie grilla oraz wykonanie nasadzeń UWAGA !! w skład części pierwszej nie wchodzi wykonanie przyłączy wod – kan, które zostały wcześniej zrealizowane na zasadach gestora sieci. Uszczegółowienie zakresu realizacji części I : - Budowa osłony śmietnikowej nie wchodzi w zakres wykonania przez wykonawcę. Osłona śmietnikowa zostanie wykonana we własnym zakresie zamawiającego. - Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych poza oznakowaniem pionowym należy dodatkowo wykonać oznakowanie poziome poprzez pomalowanie miejsca w kolorze niebieskim i wykonania na nim oznaczeń graficznych zgodnie przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych … Dodatkowe oznakowanie jest wymuszone zmianą przepisów, które weszły w życie po sporządzeniu dokumentacji projektowej. Odnośnie balustrad dla osób niepełnosprawnych należy przyjąć ich wykonanie zgodnie z opisem zawartym w pkt 6 „Balustrady”. Do wyceny należy przyjąć wymiary wynikające z rzutów oraz w/w opisu. Balustrady wykonać po obu stronach pochylni i po obrysie spocznika, jedynie tylko wzdłuż pochylni należy zastosować dodatkowe pochwyty dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pochwyty wzdłuż pochylni wykonać na wysokości 0,75 i 0,90 m, a wokół spocznika na wysokości 1,10 m. Pochwyty wzdłuż pochylni jednostronnie mocowane do ściany budynku. Balustrady zewnętrzne z wypełnieniem zgodnym z opisem zamieszczonym w projekcie. - Humus należy rozplantować na terenie planowanej inwestycji w sposób niezmieniający warunków gruntowo – wodnych. - posadzkę cementową należy dozbroić siatką zgodnie z opisem na całej powierzchni wszystkich pomieszczeń, wiaty i pochylni ze spocznikiem. - Wymiary dachu wynoszą 4,16 x 13,75 x 2, co wynika z rysunków nr 3, 4 i 5. - W łazience należy zastosować uchwyty ścienne, uchylne w ilości 2 szt. O długości 600 – 700 mm +/- 10% ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej proszkowo, średnica rurek ok. 25 mm. - Balustrady pod wiatą wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt 6 „Balustrady”. Długości odcinków wynoszą: 4,15 m x 2; 4,30 m i 2,70 m x 2. 3.2. CZĘŚĆ II: Zakres części drugiej obejmuje dostawę "gry labirynt", której parametry i rysunek poglądowy określa załącznik nr 1a 3.3. CZĘŚĆ III: wykonanie instalacji fotowoltaicznej, instalacji przepięciowej, instalacji odgromowej. Szczegółowy zakres określ załącznik nr 1b do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnej i prawidłowo przygotowanej dokumentacji do operatora energetycznego w celu przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej. Zamawiający informuje o możliwości unieważnienia postępowania w przypadku opisanym w art. 93 ust. 1 pkt.7 ppkt 1a ustawy pzp tj. w przypadku gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia , nie zostały mu przyznane. 3.4. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 1a do SIWZ) – dotyczy części I oraz III, w skład której wchodzą: - Projekt budowlany - budowy budynku użyteczności publicznej - Dokumentacja techniczna - budowy miejsca rekreacji w miejscowości Rybieniec - Dokumentacja techniczna – Instalacja fotowoltaiczna instalacja przepięciowa, instalacja odgromowa – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Przedmiar robót. Szczegółowy opis części II stanowi załącznik nr 1b do SIWZ 3.5. Rozwiązania równoważne. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej lub STWIORB norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji (zgodnie z kartą/kartami równoważności – znajdującymi się w załączniku nr 1 jako część składowa dokumentacji). Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.6. Ubezpieczenie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę na część I oraz część III, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania polisy ubezpieczenia robót od zdarzeń losowych zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 37 wzoru umowy. 3.7. Gwarancja. Warunki gwarancji opisuje § 31 wzoru umowy (załącznik 6a) oraz §8 wzoru umowy załącznik nr 6b i 6c) Długość okresu gwarancji jakości - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzielił min 36 miesięcznej gwarancji (pisemnej) – podpisanej przez Wykonawcę. Za początek okresu gwarancji przyjmuje się dzień podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3.8. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców dla części pierwszej . Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym (Załącznik Nr 6a do SIWZ). 3.9. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy. 1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dotyczącym części I wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, aby wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności fizycznych obejmujących roboty budowlane w tym roboty ziemne w trakcie realizacji przedmiotu umowy, o ile ich wykonywanie mieści się w pojęciu stosunku pracy. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy prac osób fizycznych oraz operatorów sprzętu. Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. 2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy (załącznik nr 6a); 3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1% kwoty brutto wartości przedmiotu umowy, o której mowa w paragrafie 19 wzoru umowy. 4)Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z fakturą VAT pisemnego oświadczenia o wykonaniu obowiązku określonego w pkt 1. 7) Zamawiający dopuszcza zmiany osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w pkt 1. Zmiany te nie stanowią zmian umowy. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 3.10. Zamawiający informuje, iż rozliczenie z wykonawcą nastąpi na podstawie ceny ryczałtowej za całość zadania w każdej z części, co oznacza, że wykonawca zobowiązany jest wycenić całość robót. Dołączony przedmiar robót jest jedynie pomocniczym dokumentem, który ma ułatwić wycenę całości zadania. 3.11. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 4500000-7, 45210000-2, 45315700-5, 45223200-8, 45312310-3, 09331200-0, 37500000-3 3.12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia. 3.13. Założenia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 2) Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 3) Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 4) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót, z uwzględnieniem zapisów umowy, której wzór stanowi integralną część specyfikacji. 5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne). 6) Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (lub dokona spisu stanów liczników w obecności przedstawiciela zamawiającego). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników (lub na podstawie różnicy spisanych stanów liczników przed rozpoczęciem inwestycji i po jej zakończeniu) - jeśli dotyczy. 7) Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 8) Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ oraz umową Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót. 9) Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: dla części I - 2.000,00 zł ;dla części II- wadium nie jest wymagane ; dla części III - 500,00 zł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information