„Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki, Gmina Nowy Tomyśl”-IV POSTĘPOWANIE

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420535)

Client
Urząd Miejski
State
wielkopolskie
Address
64300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
Phone
61 4426600, 4426641
Fax
614 422 754
Created
2018-11-08

Urząd Miejski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miejski ul. Poznańska 33 64300 Nowy Tomyśl wielkopolskie tel. 61 4426600, 4426641 fax. 614 422 754 REGON 52693700000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Chojniki, Gmina Nowy Tomyśl”-IV POSTĘPOWANIE

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową świetlicy wiejskiej zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu. 4.2. Zakres zamówienia obejmuje Budowę świetlicy wiejskiej wraz z inst. wew.; wod-kan, c.o.(pompa ciepła wspomagana kotłem gazowym),wentylacji,elektryczną, tp oraz budowa zew.inst.gazu ze zbiornikiem,kanalizacja sanitarna, na którą składają się w szczególności następujące prace: • utwardzenia chodników i jezdnii, • teren zielony (przygotowanie ziemi pod trawnik) i ogrodzenie, • izolacje termiczne – ściany zewnętrzne (obróbka tynkarska), ściany fundamentowe, podłoga na gruncie, strop pośredni między kondygnacjami, dach • pozostałe izolacje – paraizolacja, izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) ścian fundamentowych, posadzek, • wykonanie posadzek na gruncie i na stropie żelbetowym, • ułożenie płytek, • ułożenie linoleum, • roboty wykończeniowe – tynki wewnętrzne, • elewacja- tynki zewnętrzne • montaż rynien i tynków spustowych, • wykończenie części nadziemnej – cokół budynku, • wykończenie części podziemnej, • wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcie kolizji - przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia 04 KV. Ponadto, wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy ww. robót z podziałem na etapy wykonywanych prac. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym – załącznik nr 7 do SWIZ, w Przedmiarach robót – załącznik nr 8 do SWIZ oraz w warunkach Projektu Umowy- załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Występujące w opracowaniach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie produktów należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne” i nie są one dla Wykonawców wiążące. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii spełniających wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych założonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w dokumentacji technicznej. W przypadku zamiaru wbudowania urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do wymienionych w opracowaniach, Wykonawca również dla wszystkich zmienionych elementów ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”. 4.3. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). 4.3.1. Wymagania w zakresie zatrudnienia: a) Zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt 4.3.1. c) na podstawie umowy o pracę; b) Okres wymaganego zatrudnienia: czas realizacji przedmiotu zamówienia, c) Rodzaj czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na umowę o prace: • utwardzenia chodników i jezdnii, • teren zielony (przygotowanie ziemi pod trawnik) i ogrodzenie, • izolacje termiczne – ściany zewnętrzne (obróbka tynkarska), ściany fundamentowe, podłoga na gruncie, strop pośredni między kondygnacjami, dach • pozostałe izolacje – paraizolacja, izolacja przeciwwodna (przeciwwilgociowa) ścian fundamentowych, posadzek, • wykonanie posadzek na gruncie i na stropie żelbetowym, • ułożenie płytek, • ułożenie linoleum, • roboty wykończeniowe – tynki wewnętrzne, • elewacja- tynki zewnętrzne • montaż rynien i tynków spustowych, • wykończenie części nadziemnej – cokół budynku, • wykończenie części podziemnej, • wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej 4.3.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia: a) wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, b) oświadczenie osób, o których mowa w pkt 4.3.1 ppkt a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 4.3.3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie uprawniony do kontroli oraz żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 4.3.1 ppkt a) na podstawie umów o pracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4.3.1. Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym dowodów zatrudnienia ww. osób, w szczególności: odpowiednio zanonimizowanych kopii umów o pracę, potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub innych określonych przez Zamawiającego dokumentów. 4.3.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: Nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w ppkt 4.3.2 lub 4.3.3 będzie równoznaczne z niespełnieniem przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia: a) w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w ppkt 4.3.2 pkt b) lub ppkt 4.3.3 Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł, b) w przypadku nieprzedstawienia po wezwaniu przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w ppkt 4.3.2 pkt b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dowodów, o których mowa w ppkt 4.3.3, Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu. 4.3.5. W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu określonego w ppkt 4.3.1. pkt b) Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 4.3.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł 11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowe

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information