Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Wojciechów

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420536)

Client
Gmina Wojciechów
State
lubelskie
Address
24-204 Wojciechów, Wojciechów 5 5
Phone
081 5177241 w. 30
Fax
081 5177665
www
www.wojciechow.pl
E-Mail
awos@wojciechow.pl; info@wojciechow.pl
Created
2018-11-08

Gmina Wojciechów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wojciechów Wojciechów 5 5 24-204 Wojciechów lubelskie tel. 081 5177241 w. 30 fax. 081 5177665 REGON 43102018000000 www.wojciechow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Wojciechów

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów w latach 2019 i 2020 (24 miesiące) oraz transport odebranych odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach, ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce - RIPOK. W przypadku awarii instalacji RIPOK należy postępować wg pkt 20.1. SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zamówienie obejmuje odbiór odpadów o łącznej ilości ok. 848 ton/rok (w tym: zmieszanych odpadów komunalnych ok. 550 ton/rok, odpadów zbieranych selektywnie ok. 225 ton/rok, odpadów wielkogabarytowych ok. 55 ton/rok, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ok. 18 ton/rok). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów, rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości, standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska, obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, a także szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zawarte są w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ. Zał. Nr 1 do SIWZ „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, Zał. Nr 7 do SIWZ „REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WOJCIECHÓW” stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XLIX/247/18 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 maja 2018 r., oraz Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy. Wszystkie załączniki stanowią element specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zachowania odpowiednich przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018r. poz. 1454 ze zm.), Uchwały Nr XLIX/247/18 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 maja 2018 r. stanowiącej akt prawa miejscowego, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018r. poz. 799 ze zm.) oraz innych właściwych przepisów prawa. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów 90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 3. a) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać (o ile wiadomo) firmy podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia (art.36ba. ust. 4). b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust.2 Pzp). 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt. III.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu i kierowców jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Obowiązek ten dotyczy Wykonawcy a także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca, w dniu zawarcia umowy, przedstawi zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III.1 SIWZ czynności. W trakcie realizacji zamówienia w przypadku wezwania ze strony zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. III.1 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia, dowody tj. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90511000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium wymagane w kwocie: 6 000,00 PLN. 1) Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 93 8735 1017 1000 0111 2000 0190 Bank Spółdzielczy w Poniatowej Oddz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information