Dostawa zmywarki tunelowej do mycia naczyń, kotłów warzelnych gazowych, profesjonalnych szatkownic do warzyw, patelni gazowej przechylnej, zamrażarko – schładzarki szokowej, profesjonalnych ekspresów do kawy – Nr 45/18/N

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420539)

Client
41 Baza Lotnictwa Szkolnego
State
lubelskie
Address
08521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5
Phone
81 551 75 25
Fax
81 551 95 36
E-Mail
przetargi.41blsz@wp.pl
Created
2018-11-08

41 Baza Lotnictwa Szkolnego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 41 Baza Lotnictwa Szkolnego ul. Brygady Pościgowej 5 08521 Dęblin lubelskie tel. 81 551 75 25 fax. 81 551 95 36 REGON 6145692000000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa zmywarki tunelowej do mycia naczyń, kotłów warzelnych gazowych, profesjonalnych szatkownic do warzyw, patelni gazowej przechylnej, zamrażarko – schładzarki szokowej, profesjonalnych ekspresów do kawy – Nr 45/18/N

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: zmywarki tunelowej do mycia naczyń, kotłów warzelnych gazowych, profesjonalnych szatkownic do warzyw, patelni gazowej przechylnej, zamrażarko – schładzarki szokowej, profesjonalnego ekspresu do kawy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej oraz w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i w ogólnych warunkach umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 niezależnych części: Część I - Dostawa zmywarki tunelowej jedno zbiornikowej z transportem koszy, ze strefą suszenia, kierunek pracy lewo – prawo, wraz z dodatkowym wyposażeniem. Część II: Dostawa 6 (sześć) sztuk kotłów warzelnych gazowych Część III: Dostawa patelni gazowej przechylnej wykonanej ze stali nierdzewnej Część IV: Dostawa 3 (trzech) sztuk profesjonalnych szatkownic do warzyw Część V: Dostawa schładzarko – zamrażarki szokowej 10xGN 1/1 Część VI: Dostawa 2 (dwóch) sztuk profesjonalnych ciśnieniowych automatycznych ekspresów do kawy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przez co należy rozumieć, że wykonawca może złożyć ofertę na pełen asortyment (zakres przedmiotowy) 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 części zamówienia (zadań). Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia (zadań), na jakie wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 lub 3 lub 4 lub 5 lub 6 części zamówienia (zadań). Dotyczy tylko zadania II: 4. Rozwiązania równoważne: Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych – zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Pzp), pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ standardów. Należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe wymagane przez Zamawiającego (mają charakter przykładowy). Ze względu na zainstalowaną w obiekcie kuchennym Zamawiającego instalacją odprowadzania spalin przystosowaną do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia kotłów, a także instalacją gazową, elektryczną oraz wodociągową i kanalizacyjną (takie kotły obecnie są na wyposażeniu Zamawiającego i zostaną zdemontowane przed montażem nowych) oraz w celu zachowania odpowiednich odległości przy ustawianiu kotłów obok siebie, dlatego Zamawiający wskazał ten model kotłów warzelnych oraz ich producenta (parametry i wymiary kotła wynikają z potrzeb i możliwości ergonomicznych Zamawiającego). Ich wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wzorzec przedmiotu zamówienia. Wynika to również z faktu, że do tego urządzenia są dostosowane zainstalowane w obiekcie kuchennym Zamawiającego instalacje. Zamawiający nie ogranicza wykonawcom katalogu dowodów, za pomocą których wykazywać będą oni równoważność oferowanych urządzeń. Wykazanie równoważności to obowiązek wykonawcy, ale także i jego prawo. Stosownie bowiem do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego”. W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje w złożonej ofercie urządzenia równoważne w stosunku do urządzenia wskazanego przez Zamawiającego: Kocioł warzelny gazowy typ: KG.150.8 – II – X, producent Lozamet – zobowiązany jest załączyć do oferty: - dokumenty potwierdzające, że oferowany model urządzenia równoważnego spełnia wymogi Zamawiającego (np. katalog, karta charakterystyki, opis, itp.) Wykonawca może wykazywać w złożonej ofercie równoważność oferowanych przez siebie urządzeń za pomocą wszelkich środków dowodowych (stosownych dokumentów uwiarygodniających zastosowanie rozwiązań równoważnych). Opis zaproponowanych urządzeń równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane urządzenia są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego urządzenia są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. UWAGA ! Dotyczy to tylko Wykonawcy, który oferuje urządzenia równoważne. Wykonawca oferujący kocioł warzelny gazowy typ: KG.150.8 – II – X, producent Lozamet – nie ma obowiązku dołączania do oferty żadnych dokumentów w tym zakresie. Wykonawca, który powołuje się na urządzenia równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego urządzenia równoważne, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego powyżej oraz w załączniku nr 1 do SIWZ, tj. w formularzu ofertowym. Stosowne dokumenty na potwierdzenie równoważności należy dołączyć do składanej oferty. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu urządzeń równoważnych - uznaje się, że kalkulacja ceny oferty obejmuje urządzenia wskazane w SIWZ (w załączniku nr 1). Zamawiający podkreśla, że dokumenty mające na celu wykazanie równoważności traktuje jako element (treść) składanej oferty opisującą oferowany przedmiot zamówienia, w związku z czym nie podlegają one uzupełnieniu. Oferta wykonawcy musi bowiem zawierać zaoferowanie przedmiotu zamówienia na dzień składania ofert. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt żywnościowy danej części zamówienia jednorazowo w ilościach i rodzajach zgodnych z formularzem ofertowym – załącznikiem 1 do SIWZ oraz w jakości spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego w terminie do dnia 18 grudnia 2018 roku. 6. W terminie 2 (dwóch) dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że oferowany model urządzenia spełnia wymogi Zamawiającego (np. katalog, karta charakterystyki, itp.). W przypadku nie przedstawienia powyższych dokumentów Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy. 7. Złożenie, rozruch techniczny i technologiczny dostarczonych urządzeń wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń, Wykonawca przeprowadzi na swój koszt w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego we wskazanym przez niego obiekcie kuchennym znajdującym się na terenie jednostki wojskowej w Dęblinie (nie dotyczy części IV, V,VI). 8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt we własnym zakresie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie kompleksu Dęblin – Lotnisko. Dostawa winna nastąpić w dni pracy Zamawiającego, tj. pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, w godzinach 800-1400. O dokładnym terminie dostawy Wykonawca poinformuje Zamawiającego w kontaktach roboczych, przynajmniej na 2 dni (dwa dni) przed planowaną dostawą. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na własny koszt i niebezpieczeństwo. Do momentu odbioru przez Zamawiającego dostarczonego sprzętu niebezpieczeństwo związane z jego utratą lub uszkodzeniem ponosi Wykonawca. Ilościowy i jakościowy odbiór dostarczonego sprzętu zostanie dokonany w miejscu jego dostawy, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z powyższych czynności zostanie sporządzony protokół przyjęcia dla każdej ze stron. 9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt fabrycznie nowy, nie posiadający wad fizycznych lub prawnych. Dostarczony sprzęt nie może ponadto posiadać śladów jego uszkodzenia lub wcześniejszego używania, być pierwszego gatunku, a także winien spełniać wszystkie określone w formularzu ofertowym wymagania i oczekiwania Zamawiającego. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy następującą dokumentację w języku polskim: techniczno-ruchową, instrukcję obsługi i bezpieczeństwa pracy, wypełnioną kartę gwarancyjną, wykaz punktów serwisowych. 10. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt najwyższej jakości, posiadający gwarancję na okres minimum 24 miesięcy, maksimum 36 miesięcy (zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym). Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania protokołu przyjęcia przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39314000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Dla każdej części: I, II, III, IV, V, VI: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information