Udzielenie i obsługa kredytu na: sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420542)

Client
Gmina Niemcza
State
dolnośląskie
Address
58-230 Niemcza, ul. Rynek 10 10
Phone
074 8376999, 8376265
E-Mail
tszygudzinski@um.niemcza.pl
Created
2018-11-08

Gmina Niemcza

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Niemcza ul. Rynek 10 10 58-230 Niemcza dolnośląskie tel. 074 8376999, 8376265 REGON 89071788100000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Udzielenie i obsługa kredytu na: sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia: 2.1.1 Waluta kredytu: złoty polski (PLN) 2.1.2 Okres spłaty – 15 lat w tym okres karencji w spłacie kapitału do: 2.1.3 Spłata kapitału – od upływu okresu karencji, tj. od 31 marca 2019 roku w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, na podstawie harmonogramu spłat kredytu stanowiącego załącznik do SIWZ. 2.1.4 Spłata odsetek – w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Wykonawcę w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. 2.1.5 Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu. 2.1.6 W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. 2.1.7 Oprocentowanie – według zmiennej stopy procentowej, ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stała marżę banku: -stopa bazowa: WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej. Dla przygotowania oferty wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 1,64% z miesiąca października 2018 r. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 2.1.8 Kredyt będzie dostępny najpóźniej w ciągu 5 dni po podpisania umowy, 2.1.9 Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości postawionego do jej dyspozycji kredytu bez podania przyczyn lub całkowitej rezygnacji z zaciągnięcia kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów 2.1.10 W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. Prowizja od udzielonego kredytu – płatna będzie jednorazowo w dniu wypłaty kredytu Kredyt będzie zabezpieczony w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66130000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information