Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420543)

Client
Gmina Pruchnik
State
podkarpackie
Address
37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1
Phone
166236113
Fax
166236130
Created
2018-11-08

Gmina Pruchnik

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Pruchnik ul. Rynek 1 37-560 Pruchnik podkarpackie tel. 166236113 fax. 166236130 REGON 650900424

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do siwz. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości spoza terenu Gminy Pruchnik. 4. Rozliczanie świadczonych usług wywozu odpadów komunalnych następować będzie pomiędzy Gminą a Wykonawcą ryczałtowo raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca za który wystawiana jest faktura, z terminem płatności nie mniejszym niż 14 dni od dnia przedłożenia faktury. 5. Wykonawca przed złożeniem oferty, jeżeli uzna to za konieczne, może zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona. 6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 2 pracowników na każdy pojazd, który będzie wykorzystywany do odbioru odpadów z nieruchomości tj. 1 kierowcę i 1 ładowacza, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) 6.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac fizycznych związanych z realizacją usługi, operatorzy śmieciarek (kierowcy), ładowacze nieczystości stałych. 6.2 Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: - dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 6.1 zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane Zamawiającemu w terminie podpisania umowy. Powyższy obowiązek wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników podwykonawców i dalszych podwykonawców – wg załącznika Nr 7 do SIWZ, - Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę; 6.3 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90511000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium do upływu wyznaczonego terminu (oznaczonego datą i godziną, o których mowa w Rozdziale XIV punkt 1 SIWZ) skut

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information