Świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3420544)

Client
Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej
State
warmińsko-mazurskie
Address
12230 Biała Piska, ul. Sienkiewicza 16
Phone
874 239 024
Fax
874 239 024
www
www.zsnr1bialapiska.pl
E-Mail
sekretariat@zsnr1bialapiska.pl
Created
2018-11-08

Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej ul. Sienkiewicza 16 12230 Biała Piska warmińsko-mazurskie tel. 874 239 024 fax. 874 239 024 REGON 9447800000 www.zsnr1bialapiska.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagoga- doradcy zawodowego w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego- projekty konkursowe. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego z 60 uczestnikami projektu pn. „Nowoczesna szkoła - Partner dla przedsiębiorców”. Usługa będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego w salach dydaktycznych udostępnionych nieodpłatnie przez Zamawiającego, przez okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r. Wykonawca będzie świadczył usługę w zakresie określonym umową od poniedziałku do piątku, w wymiarze maksymalnie 40 godzin w terminie określonym powyżej, zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem uwzględniającym pracę w godzinach przed i popołudniowych. Do obowiązków pedagoga- doradcy zawodowego należeć będzie w szczególności: 1) przeprowadzenie indywidualnej diagnozy 60 uczestników projektu pod kątem uzupełnienia jego umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek pracy oraz kontynuację nauki, 2) wstępne rozpoznanie potrzeb uczestników projektu wyrażających chęć rozwoju edukacyjno-zawodowego w kontekście udziału w projekcie oraz potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy, 3) przeprowadzenie analizy zasobów uczestnika projektu (bilans kompetencji i zainteresowań, profil osobowości zawodowej), 4) przedstawienie uczestnikom projektu propozycji szkoleń zaplanowanych w ramach realizacji projektu, 5) pomoc uczestnikom projektu w wyborze odowiedniej ścieżki wsparcia w ramach projektu, tj. wybrania pakietu szkoleń oraz miejsca odbycia stażu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczestnika projektu, 6) prowadzenie dokumentacji świadczonej usługi, składającej się m.in. z list obecności, 7) współpraca z koordynatorem projektu w celu zapewnienia prawidłowego przepływu informacji, 8) dbanie o sprzęt i wyposażenie będące własnością Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, udostępnione do świadczenia usługi, 9) przestrzeganie zasad równości szans przy wykonywaniu obowiązków zawodowych oraz zasad zrównoważonego rozwoju na stanowisku pracy, 10) przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu, personelu oraz wykonawców. W przypadku świadczenia usługi się w innym miejscu niż bezpłatnie udostępnione przez Zamawiającego sale dydaktyczne, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: a. zapewnić i opłacić sale dydaktyczne, przystosowane do prowadzenia tego rodzaju zajęć, posiadające niezbędny sprzęt i wyposażenie zapewniające uczestnikom właściwe warunki do udziału w zajęciach, b. zorganizować i opłacić transport uczestników projektu do tego miejsca z Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej i z powrotem oraz zapewnić opiekę w trakcie dowożenia i odwożenia, c. ubezpieczyć wszystkich uczestników projektu ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW na czas przejazdu do miejsca odbywania zajęć i z powrotem, d. przedłożyć Zamawiającemu miejsce prowadzenia zajęć do akceptacji na dwa dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji i/lub przeprowadzenia inspekcji sali, pod kątem spełniania warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów powiązanych. Celem ww. projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej dzięki uzupełnieniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz nabyciu doświadczenia zawodowego 60 uczniów poprzez udział w stażach oraz szkoleniach zawodowych adekwatnych do wymagań rynku pracy do 31.12.2019 r. Realizacja projektu odbywa się w okresie 01.09.2018 r. - 31.12.2019 r. poprzez organizację 2 zadań: - przeprowadzenie szkoleń: Wózki widłowe, Obsługa kombajnu zbożowego i sieczkarni, Obsługa klimatyzacji samochodowej, Wulkanizator, Piły i kosiarki spalinowe, Carving, Barista, Barman, Wykonywanie usług kelnerskich, IT w gastronomii, Obsługa kas fiskalnych, Własny biznes-jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, w których wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, oraz zakup zintegrowanego systemu dla gastronomii, - realizacja staży zawodowych u lokalnych pracodawców z branż objętych wsparciem (branża samochodowa, branża gastronomiczna) dla wszystkich 60 uczestników projektu w wymiarze 150h/ uczestnika. Całkowita wartość projektu wynosi 457 918,75PLN. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa art. 29 ust. 3a ustawy, gdyż czynności te nie muszą być wykonywane na podstawie stosunku pracy zawartego w oparciu o art.22 § 1 ustawy Kodeks pracy .

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 85312320-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information