Browse catalog... From 3468447 orders in our database

...or use search

Last orders

CPV Number Description
45316110-9 Budowa oświetlenia na ul. Tarnogórskiej w ramach projektu Eko-światło w Gliwicach - Modernizacja i b...
45252100-9 „Budowa oczyszczalni ścieków Piaski” – III przetarg
73110000-6 Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Raportów analitycznych z bad...
64200000-8 Rozbudowa warstwy dostępowej sieci SilesiaNet Katowice.
39151000-5 Wykonanie i dostawa zabudowy meblowej oraz ekspozytorów wg projektu dla Muzeum Książąt Czartoryskich
48820000-2 Przetarg nieograniczony PN/08SK/04/2019 poniżej 221 000 Euro na dostawy sprzętu komputerowego i serw...
50531400-0 ZP/PN/2019/30-dźwigi
45312100-8 Świadczenie usług konserwacji i serwisu urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Mazowieckiego Urzędu ...
45111200-0 Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń wideokonferencji w Komendzie Stołecznej Policji przy ul. Nowoli...
18420000-9 Dostawy identyfikatorów imiennych (imienników)
45214210-5 Wykonanie przebudowy i remontu części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – II PIĘTRO - ET...
30213300-8 Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania na wyposażenie pracowni informatycznych w Szkole Podstawowe...
33696200-7 Zakup i dostawa odczynników, krwi kontrolnej (na trzech poziomach), materiałów zużywalnych wraz z dz...
30214000-2 Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Lublin
45000000-7 Remont budynku nr 13 w kompleksie wojskowym przy ul. Jagiellońskiej 16 ...
30213100-5 Dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem sprzętu komputerowego dla jednostek UMP z po...
45233120-6 Wykonanie robót drogowych w ul. Dzwonkowej odc. ul. Szyszkowa – ul. Mineralna w ramach zadania: Mode...
45111200-0 Przebudowa drogi w Zakrzowie dz. nr ewid. 429 od km 0+000 do km 0+167, dł. 167 mb
22000000-0 Opracowanie i wydanie publikacji albumu dwujęzycznego, fotograficznego nt. kompleksu cysterskiego w ...
33100000-1 ZP/56/2019 - Dostawa kardiomonitora przystosowanego do pracy w środowisku MRI dla Instytutu „CZMP”
90500000-2 „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganio...
33000000-0 Testy i analizatory do przeprowadzenia badań podczas 330 konsultacji diabetologicznych dla 52 000 os...
45000000-7 sprawa 44/PA/2019 Prace remontowo-budowlane w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Dom...
31500000-1 zaopatrzenie Uczelni w materiały elektryczne i energetyczne konieczne do utrzymania ruchu Uczelni - ...
45230000-8 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Opatowickiej/Biskupka w Tarnowsk...
72267000-4 Usługi kompleksowej obsługi informatycznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ...
45112720-8 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na teren...
48000000-8 dostawa licencji oprogramowania modeli symulacyjnych układów energetycznych w części komercyjnej Cen...
45200000-9 ODNOWA ZDEGRADOWANEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ORAZ REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU MIASTA ŁUKÓW – ...
45233000-9 Umocnienie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 107731L od km 0+445 do km 0+6...
50750000-7 Modernizacja 7 wind w budynkach Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie - PN – 8...
50421000-2 Świadczenie usług serwisowych TK,MR, Lasery 3D
38500000-0 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zajęć „Fotowoltaika III generacji – teoria i prakt...
71250000-5 Inwentaryzacja i projekt modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Miasta Gdyni
34300000-0 Dostawa części zamiennych, akcesoriów, materiałów do pojazdów oraz samochodowych środków czyszczącyc...
45000000-7 Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Guzowie
71320000-7 Zadanie 55207 Termomodernizacja budynku szkoleniowego nr 34 na OC Wyciążkowo – opracowanie dokumen...
50800000-3 Obsługa i konserwacja tężni solankowych
90500000-2 Odbiór i transport wszystkich odpadów komunalnych z terenu miasta Kolno
71320000-7 Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa p...
45000000-7 „BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU na terenie Działu Zagospodarowania Odpadów ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ...
45231300-8 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy...
45316110-9 Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Rybniku
45453000-7 Remont pomieszczeń biurowych oraz adaptacja części korytarza na parterze na miejsce dla pracowników ...
33631600-8 Dostawa środków dezynfekcyjnych
39162100-6 Dostawa wyposażenia dla obiektu przy ul. Kusocińskiego 4a w Nowym Sączu w celu utworzenia Żłobka Mi...
30236000-2 Dostawa sprzętu komputerowego nowego i poleasingowego oraz oprogramowania Edycja II/2019
45223110-0 Wykonanie robót budowlanych dla zadań pn. Budowa wież obserwacyjnych w m. Sobibór, Machnów Nowy, Liw...
79823000-9 Usługa druku oraz dostawa książki, katalogu oraz czterech numerów czasopisma dla Akademii Sztuk Pięk...
45320000-6 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie – budynek Urzędu Miasta; CZĘŚĆ I: ...
33141420-0 dostawa rękawic medycznych oraz innych wyrobów medycznych
71320000-7 Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brz...
45421000-4 Dostosowanie budynku Urzędu Miasta do wymogów przeciwpożarowych
45233120-6 Remont dróg gminnych w podziale na części
30197644-2 DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO
90714500-0 Monitoring funkcjonalności oraz skuteczności przejść dla zwierząt i przepustów zlokalizowanych na od...
15810000-9 Dostawy pieczywa i ciast dla OSSW w Kulach oraz Oddziału Zamiejscowego w Sulejowie.
45000000-7 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pokoszarowego b...
45233140-2 Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 61 – ulicy Warszawskiej z drogą powiatową Nr 1825W – ulicy...
90512000-9 Odbiór odpadów komunalnych w latach 2019 - 2021
71320000-7 Wykonanie działań ochronnych: dokumentacja techniczna określająca szczegółowy sposób realizowania od...
45000000-7 Remont elewacji budynku Urzędu Skarbowego w Suwałkach przy ul. 1 Maja 2A oraz budynku Urzędu Skarbo...
45000000-7 Remont dachu wraz z obróbką blacharską oraz uszczelnienie przepustów rur w ścianach fundamentowych w...
66510000-8 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Łódzkiego.
45233141-9 Bieżące naprawy i utrzymanie gruntowych dróg gminnych oraz wewnętrznych będących w zarządzie Gminy L...
45100000-8 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grubno na dz. nr 137
45000000-7 Remont nawierzchni
90533000-2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sienno
54210000-2 Roboty budowlane w celu dostosowania pomieszczeń sanitarnych oraz zniesienia barier architektoniczn...
45200000-9 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej.
22462000-6 Dostawa materiałów reklamowych - koszulki 170 szt. - KC-zp.272-273/19
39711130-9 Dostawa sprzętu gastronomicznego
44113700-2 Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco do wbudowania na drogach miasta Elb...
45000000-7 Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu
45215140-0 Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w wybranych pomieszczeniach budynku D Kujawsko-Pomorskiego Cent...
66510000-8 Kompleksowe ubezpieczenie mienia Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego
45233120-6 Budowa ul.Bohaterów Westerplatte - bocznej w Świdniku
71000000-8 KPP w Opatowie – budowa i przebudowa budynków– opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-ko...
90612000-0 Utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w okresie letnim i zimowym – zamiatanie dróg na terenie mias...
30191000-4 DOSTAWA SPRZĘTU BIUROWEGO, NISZCZAREK, KSEROKOPIAREK, DYKTAFONÓW, PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO, TABLIC...
45000000-7 Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych d...
30213300-8 Zakup stacji przeglądowych
45233120-6 Przebudowa drogi gminnej ul. Aleja Młyńska w Dankowicach w km 1+100 do 2+325,76 – etap I.
45233221-4 Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2019r. z podziałem na trzy rejo...
55000000-0 Świadczenie usług gastronomicznych na potrzeby polowań (przygotowanie i podawanie posiłków) dla grup...
45000000-7 Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku nr 4 II Kampusu Politechniki Opolskiej
45453000-7 Wykonanie prac remontowych w zakresie częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku uży...
45111200-0 Drzewa przy ul. Ks. Sajny ramach programu „Zielona Góra Kalwaria.
45233220-7 „Przebudowa drogi gminnej nr 100012D, dz. ewid. Nr 139 i 140 obręb Krzekotówek km od 0+000 do 0+550...
45232130-2 Remont drogi gminnej nr 101112F ul. 1-go Maja – etap II
33113000-5 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o ...
45000000-7 Budowa wiejskiego domu twórczości i animacji kulturalnej w miejscowości Gaszów, gmina Lwówek Śląski
45000000-7 Przebudowa placu zabaw na terenie sportowo–rekreacyjnym przy ul. Sołtysowickiej 68 we Wrocławiu
45222000-9 Roboty konserwacyjno – naprawcze części wojskowej bocznicy kolejowej nr 214 w kompleksie wojskowym D...
71000000-8 PP w Mircu – budowa nowej siedziby – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe...
24455000-8 Dostawa środków dezynfekcyjnych
77314000-4 Wyłonienie Wykonawcy w zakresie gospodarki rolnej i ogrodniczej, koszenie łąk nowohuckich w 2019 rok...
45000000-7 Remont elewacji budynków wczasowych i roboty konserwacyjne w pomieszczeniach kuchni w DW Czajka Odd...
45000000-7 Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Centrum Kultury ZAMEK przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławi...
30200000-1 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.